در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟.

یکشنبه 31 شهریور 1398 04:12 ب.ظ


به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.


اخطار رفع نقص

شنبه 30 شهریور 1398 12:01 ب.ظ

 
همیشه در هنگام ثبت برند یا علامت تجاری احتمال دارد به هر دلیل این برند مورد توافق قرار نگیرد. در برخی از موارد برند به کلی رد می شود و در برخی از شرایط اداره مالکیت معنوی با صدور یک اخطار درخواست رفع نقص می دهد.

پس از اینکه متقاضی برای ثبت برند خود از طریق سایت اینترنتی اداره مالکیت معنوی برند و موضوع آن را ثبت نام می کند و اظهارنامه آن را در این سایت ثبت می کند کارشناسان اداره مالکیت معنوی در مدت زمان حدود 45 روز اقدام به بررسی و ارائه نظر در خصوص این برند مرود درخواست می کنند.

در این مرحله برند اگر از نظر قانونی مشکل خاصی داشته باشد امکان دارد رد شود. اما در بسیار مواقع اداره ثبت مالکیت معنوی در صورتیکه نقصی در پرونده و یا برند مشاهده کند یک اخطاریه صادر می کند که به اخطار رفع نقص مشهور است. این اخطاریه رفع نقص به نشانی فردی که به عنوان مالک برند در زمان ثبت نام مشخص شده است و آدرسی  که در این زمان ارائه شده است ارسال می شود.

پس از ارسال این اخطاریه ساکنینی که درخواست ثبت برند را در ایران داده اند به مدت دو ماه و افرادی که در خارج از کشور برای درخواست ثبت برند اقدام کرده باشند به مدت شش ماه فرصت دارند موارد اعلام شده در این اخطاریه را برطرف و اطلاع رسانی و یا مدارک مورد نظر را ارسال کنند.

البته در صورت استمهال این مدت می تواند برای یک بار دیگر تمدید شود یعنی ساکنین ایرانی چهار ماه و ساکنین خارجی یک سال فرصت خواهند داشت تا موضوعات مذکور در اخطاریه را رفع نقص کنند. اگر در این مدت برای رفع نقص اقدامی صورت نگیرد درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

البته در صورتیکه علامت تجاری در همان ابتدا رد شود و یا در زمان مهلت رفع نقص رد شود متقاضی می تواند با ارائه مدارک مثبته و محکم از طریق یکی از مراجه حقوقی و دادگاه های ایران برای این تصمیم شکایت کند.

بصورت کلی برند یا علامت تجاری را باید قبل از درخواست ثبت مورد بررسی قرار داد و استعلام کرد تا با مشکلات رد و یا اخطار رفع نقص مواجه نشد.

مواردی که می تواند به صدور اخطاریه رفع نقص و یا حتی رد تقاضای یک برند یا علامت تجاری منجر شود عبارتند از:

در صورت مشابهت برند با سایر برند ها و علامت های تجاری ثبت شده و یا کپی بودن برند. این شباهت حتی اگر به شکلی باشد که باعث فریب مشتریان یک برند دیگر شود احتمال رد شدن دارد.
در صورتیکه این علامت تجاری قبلا به نام فرد دیگری ثبت شده باشد
علامت های تجاری که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و یا بر خلاف موازین شرعی و قانونی و حقوقی باشد
اگر در علامت درخواست شده از علائم کشوری، دولتی، حکومتی، ملی و بین المللی بدون مجوز خاصی استفاده شده باشد
در صورت استفاده از رنگ و علامت پرچم ها در طراحی برند
درصورت استفاده از کلمات خاص و یا عبارت های عمومی توصیف کننده که قابلیت انحصاری نداشته باشند.
در صورت استفاده از نشان جغرافیایی برای برند هایی در مکان های غیر مرتبط از نظر جغرافیایی
در صورت استفاده از اشکال و نشان هایی که مخاطب را فریبا دهد.
البته همیشه در صورت رد درخواست ثبت برند این حق برای متقاضی هست که نسبت به این موضوع شکایت کند. معمولا اخطاریه رفع نقص در خصوص مواردی صادی می شود که نیاز به بر طرف شدن مشکلی در یکی از مستندات و مدارک درخواستی باشد و یا در خصوص برند مدعی و یا احتمالی وجود داشته باشد.

اما اگر قطعیتی در خصوص کپی برداری و یا هر یک از موارد فوق دیده شود اداره مالکیت معنوی می تواند به راحتی برند را رد کند. در این حالت است که متقاضی می تواند شکایتی از اداره مالکیت معنوی به مراجع حقوقی داده باشد.

شکایت از رد شدن علامت تجاری

معمولا اداره مالکیت معنوی در صورت مشاهده هر یک از موارد دال بر رد علامت تجاری این موضوع را طی اخطاریه ای و با درج علل رد برند به متقاضی اعلام می کند. در این حالت متقاضی می تواند ظرف مدت نهایتا 10 روز از دریافت ابلاغیه از طریق دادگاه حقوقی تهران نسبت به این موضوع شکایت کند.

برای ارائه این شکایت باید موضوع برند با نام و نام خانوادگی صاحب برند و یا متقاضی برند و نشانی دقیق فرد متقاضی در شکایت نامه ای با درج دلایل و علل رد درخواست و دفاعیات متقاضی آورده شود.

پس از بررسی این موضوعات و ادعاها در صورت تطابق درخواست با ادعای متقاضی طی حکمی اداره ثبت مالکیت معنوی موضوع درخواست ثبت را دوباره بررسی و با استناد به حکم دادگاه برند قابل ثبت خواهد بود.

برای اینکه برند یا علامت تجاری خود را بدون نگرانی و ترس از عدم ثبت و یا دریافت اخطار رفع نقص به ثبت برسانید بهتر است با مشاورین کاردان ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما از برترین کارشناسان و مشاوران حقوقی ثبت برند در کشور هستند و به شما کمک خواهند کرد تا قبل از اقدام و هزینه برای ثبت برند بتوانید از امکان ثبت برند خود اطلاع یافته و به راحتی مواردی را که می تواند برای شما مشکل ساز و یا باعث دریافت اخطاریه رفع نقص شود را بر طرف کنید.

 


پرورش ماهی در کشور گرجستان

سه شنبه 26 شهریور 1398 10:42 ق.ظ


 

بررسی فرصت سرمایه گذاری در کشور گرجستان

یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در سرزمین گرجستان پرورش ماهی می باشد. سرمایه گذاری در پرورش ماهی در گرجستان در صورت مهارت در این زمینه به سرمایه بالایی نیاز ندارد و نتیجه خوبی هم دارد.

با توجه به علاقه مردم کشور گرجستان به ماهی و مصرف بالای آن، پرورش ماهی یکی از تجارت های خوب و عالی در گرجستان می باشد. در گرجستان دو نوع ماهی پرورش داده میشوند: ماهی سالمون و ماهی قزل آلا.

قابل ملاحظه است که پرورش ماهی قزل آلا در گرجستان نسبت به سالمون با صرفه تر و آسان تر می باشد و پرورش ماهی سالمون نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد.

با توجه به مصرف بالای ماهی در گرجستان، پرورش ماهی یکی از پرسودترین و بهترین مشاغل در گرجستان می باشد که با سرمایه گذاری در آن نتیجه بسیار عالی می باشد و سرمایه در مدت زمان کمتری به فرد باز می گردد.

با توجه به قوانین کشور گرجستان که به هیچ وجه زمین کشاورزی به مهاجران و افراد خارجی فروخته نمی شود،

پس سعی کنید برای تهیه زمین برای پرورش ماهی در گرجستان با یکی از اتباع گرجستان مشارکت کنید یا زمین را به مدت طولانی اجاره کنید.

در طرح مشارکت با افراد بومی می توانید پیشنهاد دهید زمین به مدت چند سال به شما واگذار شود و شما هم درصدی از سود خود را به صاحب و مالک زمین بدهید و به این قرارداد ها، مشارکت گویند و به صورت قرارداد محضری رسمی قابل پیگیری می باشد.

و شما می توانید به دلیل کم بودن قیمت زمین های گرجستان آنها را به صورت طولانی مدت اجاره کنید.

شما برای شروع کار خود به ۲۰۰۰ متر مربع زمین برای این کار نیاز دارید که در صورت خرید ۳۰ درصد ( که در کشور گرجستان ممنوع است ) و در صورت اجاره در سال حدود ۵ درصد از کل سرمایه شما را تصرف می کند.

در انتخاب زمین حتما دقت های لازم را انجام دهید تا بتوانید بهترین نوع زمین و نزدیکترین زمین به شهر را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که در گرجستان بعضی از زمین های بلا استفاده و بایر و همچنین بعضی از زمین های سنگلاخی و صخره ای به افرادی در این باره با هزینه ای ناچیز واگذار می شود که شما می توانید در صورت دانش برای آنها نیز اقدام کنید.

حدود ۵۰ درصد از هزینه های شما نیز به احداث ساختمان های اداری اختصاص می یابد که شامل مواردی مانند  اتاقک نگهبانی، انبار آذوقه، ساخت استخرها و کانال های ورودی و خروجی آب به مزرعه و نصب تجهیزات فنی مزرعه می باشد.

یکی دیگر از نکاتی که باید حتما به آن توجه کرد تولید سالیانه است که باید حتما بیشتر از ۲۰ تن در سال باشد زیرا کمتر از آن صرفه اقتصادی ندارد.

حداقل سرمایه برای پرورش ماهی در تفلیس

حداقل سرمایه گذاری در این بخش حدود بیست هزار دلار آمریکا است. و قابل ذکر است با این سرمایه گذاری دوره بازگشت سرمایه شما حدود یکسال است و یا دو الی سه ماه کم و زیاد داشته باشد.

با توجه به بازگشت زود سرمایه و همچنین نیاز به سرمایه کمتر (نسبت به سرمایه گذاری های دیگر) این سرمایه گذاری، یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در کشور گرجستان می باشد.

با توجه به این مسائل همیشه سعی کنید با افراد مجرب در این زمینه مشورت کنید.

پرورش ماهی بیشتر در نواحی و اطراف تفلیس رونق زیادی دارد، به دلیل مصرف زیاد ماهی در این منطقه گرجستان، که باعث شده رستوران های کوچک و بزرگ تفلیس در بخش پرورش ماهی مشارکت و همکاری داشته باشند.

در رودخانه کرا که در شهر تفلیس جریان دارد، ماهی قزل آلا زیادی وجود دارد که برخی از افراد بومی به صید و شکار ماهی مشغول اند و این ماهی های صید شده بیشتر به رستوران ها فروخته می شوند.

طرح توجیهی پرورش ماهی در تفلیس

طرح پرورش ماهی در گرجستان و ارقام سرمایه های آن بیشتر به دلار آمریکا است و باید بر همین اساس برنامه ریزی منطقی و کارآمدی انجام داد. پیشنهاد ما بیشتر برای مکان پرورش ماهی، در حومه و اطراف شهر تفلیس پایتخت گرجستان است  به دلایل زیر

۱) مصرف بالا و علاقه مردم تفلیس به ماهی.

۲) زیرا در صورت نیاز هر گونه امکاناتی همچون تجهیزات خاص و یا تعمیر حوضچه های نگهداری ماهی به دلیل نزدیکی به تفلیس پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان به صرفه تر است و هزینه کمتری دارد.


سایتهای برتر

چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:22 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


انقضای ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری

شنبه 10 شهریور 1397 03:42 ب.ظ


اگر مدت اعتبار ورقه اختراع یا علامت تجاری منقضی و مخترع یا صاحب علامت حسب مورد نسبت به تجدید ثبت آن اقدام ننماید

در این صورت اعتبار ورقه اختراع و ثبت علامت تجاری سلب و قابل حمایت نخواهند بود.


نگاهی دیگر به مبحث ثبت شرکت در پرتغال

شنبه 10 شهریور 1397 03:41 ب.ظقابل توجه متقاضیان ثبت شرکت در پرتغال، در این مقاله قصد داریم اطلاعات مفیدی درباره کشور پرتغال، قابلیت های سرمایه گذاری در پرتغال و نحوه ثبت شرکت در پرتغال ارائه نماییم. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.
پرتغال کشوری در جنوب غربی اروپا است. پایتخت آن لیسبون و زبان رسمی آن پرتغالی است که از شاخه زبان های رومی تبار است. تولید ناخالص این کشور به کشاورزی، صنعت و خدمات وابسته است.
محصولات صادراتی آن شامل پوشاک و کفش، ماشین آلات ، مواد شیمیایی و کاغذ است.
محصولات وارداتی آن هم شامل تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی ، محصولات پتروشیمی ، منسوجات و محصولات کشاورزی است.
از ویژگی های این کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- کشور پرتغال در رتبه 46 رقابتی ترین اقتصادها در میان 138 کشور دنیا قرار دارد. پرتغال کشوری است با اقتصاد و کشاورزی مدرن
- موقعیت استراتژیک پرتغال از شرق و غرب، کار و تجارت را آسان می سازد.
- شبکه راه آهن این کشور 2843 کیلومتر طول دارد.
- 6 فرودگاه و 10 بندر اصلی در این کشور وجود دارند.
- یکی از باستانی ترین کشورهای جهان
- کشوری مناسب برای سرمایه گذاری
- کشوری امن
- عضو موسس منطقه یورو، عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن ، عضو سازمان ملل ، ناتو و سازمان تجارت جهانی

    مزایای ثبت شرکت در پرتغال :

پرتغال، مشوق های سخاوتمندانه ای را ارائه می کند که بسیاری از آن ها توسط صندوق های سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در جهت جذب شرکت های خارجی که تمایل به سرمایه گذاری دارند، حمایت های مالی می شوند. مشوق های ویژه نیز برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و برای طرح های پیشنهادی که گردشگری، علم و محیط زیست را به نحوی مثبت، تحت تاثیر قرار می دهند در دسترس می باشد.
مزایای ثبت شرکت در پرتغال به قرار ذیل است :
- مالکیت 100% ( بدون نیاز به شریک محلی )
- دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مسافرت، تجارت و اقامت طولانی مدت
- امکان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
- امکان درخواست پاسپورت 5 سال بعد از اخذ اقامت دائم
- امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
- افتتاح حساب شرکتی و شخصی
- استفاده از مارک تجاری ( برند ) اروپایی
- قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
شایان ذکر است ، امروزه ثبت شرکت در پرتغال نسبت به چیزی که قبلاَ بود ، پیچیدگی بسیار کمتری دارد. پرتغال در سال های اخیر، رویه های ثبت خود را تسهیل نموده است اگرچه بهره مندی از مشاوره حرفه ای ، هنوز کاملاَ ضروری می باشد. لذا متقاضیان محترم ثبت شرکت در این رابطه، می توانند با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. شرکت فکر برتر این افتخار را دارد که در کلیه زمینه های مربوط به راهنمایی، ارائه مشاوره و ثبت شرکت شما را در تمامی مراحل همراهی کند.

    انواع ثبت شرکت در پرتغال

دو شکل اصلی ساختار شرکتی برای شرکت های خارجی وجود دارد که عبارتند از : الف ) شرکت عمومی (A) و شرکت محدود خصوصی (lda)
الف) ویژگی های اصلی یک شرکت عمومی چیست ؟
- غالب استاندارد برای کسب و کارهای بزرگ می باشد.
- حداقل سرمایه مشارکتی 50000 یورو است.
- حداقل تعداد سهامداران، پنج نفر است.
- حسابداری و حسابرسی دقیق، مورد نیاز است.
ب) ویژگی های اصلی یک شرکت محدود خصوصی چیست ؟
- پرطرفدارترین غالب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
- حداقل سرمایه مشارکتی، اکنون فقط 1 یورو می باشد .
-  تعهدات، محدود به میزان سرمایه گذاری شده است.
- عدم وجود محدودیت برای سهامداران خارجی
- حداقل تعداد سرپرستان، دو نفر می باشد.

    مالیات شرکتی پرتغال

مالیات شرکتی در پرتغال، بالا و دارای نرخ 25% به علاوه 5/2% مالیات محلی است اگرچه این یک بهبود محسوب می شود. اما پرتغال می تواند منطقه تجارت آزاد مادی را که دارای نرخ مالیات شرکتی بسیار پایین تر و بین 2% و 5/12% می باشد را ارائه نماید.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در پرتغال :

1- تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه شرکت
2- تکمیل فرم های مربوط به ثبت شرکت
3- خرید و اجاره دفاتر در زمینه فعالیت های شرکت
4- کپی گذرنامه فرد متقاضی
5- ارائه طرح های توجیهی اقتصادی
6- کپی آخرین مدرک تحصیلی
7- وکالتنامه که باید توسط موکل امضا شود.
شایان ذکر است، برای ثبت شرکت در پرتغال نیاز به استخدام مدیرمالی دارید. حساب بانکی باید به نام شرکت افتتاح شود. فرم امضا باید به درستی تهیه شود و همینطور نیاز زبه عرضه گواهی سوپیشینه است.
شما برای ثبت شرکت در پرتغال باید نام شرکت، نوع کسب و کار، آدرس ثبت نام و همینطور یک کپی از صورت جلسه را برای شعبه در نظر بگیرید. نام نماینده شعبه باید به درستی انتخاب شود و همینظور نوع فعالیت شعبه باید به دقت مشخص شود.


گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE چیست؟

یکشنبه 4 شهریور 1397 09:41 ق.ظ

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE چیست؟  HSE مخفف Health, Safety & Environment Management System   که معنی آن سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست می باشد. سازمان ها و ارگان های مختلف در جهت حفاظت از محیط زیست و بکارگیری اصول و قوانین ایمنی در هنگام کار اصول و سیستم های مدیریتی مشخصی در زمینه فعالیت خود تعیین نموده اند که این سیستم مدیریت HSE می نامند.
گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE

چنانچه این شرکت ها سیستم ها را پیاده سازی و اصول را رعایت کنند گواهی HSE  (گواهی صلاحیت پیمانکاری ) داده میشود .این گواهی نامه شامل شرکت هایی می شود که سازمان HSE موضوع فعالیت مربوط به آنها را تعریف کرده باشد. شرکت های پیمانکاری در صورتی واجد شرایط اخذ HSE  میباشند که قبل از آن گواهی نامه تایید صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی یا گواهینامه رتبه بندی (گرید پیمانکاری) سازمان برنامه و بودجه را دریافت نمایند .
گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE

 
الزامات پیمانکاران جهت دریافت صلاحیت ایمنی HSE

شرکت های پیمانکاری در دو صورت واجد شرایط اخذ HSE  میباشند

    دریافت گواهینامه ی تایید صلاحیت یا رتبه برنامه بودجه
    گواهی نامه ( رتبه ) وزارت کار و امور اجتماعی

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE از دو راه مختلف میتوان شروع کرد (کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ایران یا کانون انجمن های صنعتی کارگری مسئولین حفاظت فنی ایمنی بهداشت کار ) که هیچ یک از اینها الویت و مزیتی نسبت به دیگری ندارد و فقط از یکی از آنها باید اقدام کرد و اگر از دو سیستم برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اقدام کرد پرونده حذف شده و از ابتدا دوباره باید اقدام نمود.

هر مجموعه ای که موفق به دریافت گواهینامه HSE  میشود به این معناست که کلیه موارد مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارمندان و کارکنان و همچنین مواد الزامی مربوط به محیط زیست رعایت می شود .

جهت ثبت نام و اخذ گواهی HSE که مختص پیمانکاران می باشد و صرفا در ارتباط با ایمنی کار و ایمنی عملیات پیمانکاری و حوادث کاری در محیط کاری میباشند ، پیمانکاران میتوانندبه سایت وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و درخواست کنندگان دیگر در صورتی که واجد شرایط اخذ HSE می باشند با مراجعه به شرکت های گواهی کننده که اصطلاحاً به آن CB  میگویند ، میتوانند گواهی  HSE را دریافت نمایند .
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت HSE 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت HSE  به صورت ذیل می باشد که اول به صورت آنلاین در سامانه تشکیل پرونده در دو مرحله انجام میشود در صورت تایید مدارک توسط کارشناسان پرونده به صورت فیزیکی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تسلیم میگردد .
نکات الزامی جهت دریافت گواهینامه ی HSE

    تمامی اعضای هیئات مدیره وهمه ی کارگران می بایست در کلاس های آموزشی شرکت کنند و در صورتی که کارگران و اعضا را جهت گذراندن دوره ها و کلاس ها معرفی نمایند و مسئولیت این کار به عهده ی کارفرما میباشد.
    گواهینامه صادر شده HSE به نام شرکت و مدیرعامل می باشد در صورتی که گواهی دوره های آموزشی و کلاس ها به نام اشخاص شرکت کننده در کلاس ها می باشد .
    جهت ارائه مدارک برای شرکت در مناقصه هیچ نامه یا گواهی موقتی از سوی انجمن ارائه نمیشود.
    در صورتی که مسئول ایمنی به اشتباه معرفی شده باشد برای معرفی فرد جدید جهت گذراندن دوره ها و کلاس ها میبایست این درخواست به صورت کتبی به انجمن ارائه شود.
    می بایست تمامی بندهای درج شده در فرم های تقاضانامه و ثبت نام اینترنتی به صورت یکسان درج و تکمیل شوند .
    زمان های بررسی پرونده های تکمیل شده تنها دریک روز از هفته ( در آخر هر هفته ) مورد بررسی قرار میگیرند .
    اگر در مورد آمار حوادث ، بیمه تامین اجتماعی پاسخگو نباشد ، میتوان استعلام بیمه های مسئولیت مدنی را ارائه داد .
    اولین مرحله ، ثبت نام اینترنتی در سامانه مربوط به تایید صلاحیت پیمانکاران می باشد که این ثبت نام برای همه شرکتها الزامی است .

مراحل لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری HSE

مرحله اول

    تشکیل پرونده و ثبت نام آنلاین در سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (https://svcc.mcls.gov.ir)
    در صورت فراموشی نام کاربری و رمز عبور به هیچ عنوان قابل بازیابی نیست
    تکمیل فرم های تقاضانامه و تعهد نامه که در مندرج در لیست مدارک موجود است
    گذراندن دوره های ایمنی و دریافت گواهینامه های مربوطه
    تحویل مدارک انجمن صنفی به صورت حضوری که زمان حضور در دفتر انجمن چهت ارائه مدارک
    واریز مبالغ اعلام شده توسط انجمن به یکی از روش های ذیل :

*     بانک     شعبه     شماره حساب     شماره کارت     شبا

۱     بانک مسکن     (شعبه پیامبر)     ۴۲۰۲۲۰۲۰۲۵۴۳     ۶۲۸۰۲۳۱۳۰۷۶۰۷۳۶۵     IR030140040000420220202543

۲     بانک اقتصاد نوین         ۱۶۸۲۵۱۷۲۶۹۴۱     ۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۰۷۴۸۷     IR500550016800205172694001

۳     بانک ملت     (شعبه آزادی)     ۸۲۳۲۶۰۵۹۶۴     ۶۱۰۴۳۳۷۶۵۱۶۹۱۳۲۹     IR030120000000008232605964

۴     بانک شهر     (شعبه بازار مبل)     ۴۰۰۸۲۲۸۴۷۳۳۷         IR860610000000400822847337
۵     پرداخت آنلاین                

مرحله دوم :

الف ) تکمیل فرم های مربوطه که پس از تکمیل بر روی سربرگ شرکت به همراه مدارک ذیل باید به دفتر کانون ایمنی تهران ارائه گردد :

    مدارک مربوط به اشخاص حقیقی
    مدارک مربوط به اشخاص حقوقی
    ارائه گواهی نامه های آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

    تبصره ۱ : در صورت موجود نبودن گواهی آموزش ایمنی کارفرمایی ارائه مدارک زیر برای فرد شرکت کننده در کلاس لازم است
    فیش واریز دوره به مبلغ ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال برای شخص به حساب کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار
    معرفی نامه
    فرم های ثبت نام در دوره
    یک عکس ۴*۳
    کپی برابر اصل شناسنامه و پشت و رو کارت ملی
    آخرین مدرک تحصیلی

    تبصره ۲ : در صورت موجود نبودن گواهی آموزش ایمنی کارگیری ارائه برای فرد شرکت کننده در کلاس لازم است
    فیش واریز دوره به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ رایل برای هر شخص به حساب کانون انجمن صنعتی مسئولین ایمنی و بهداشت کار
    معرفی نامه
    فایل اکسل نفرات کارگران

۴-ارائه تعهد نامه محضری که عنوان آن در سند تعهد نامه غیر مالی می باشد که این فرم باید از دفتر اسناد رسمی دریافت شود .

    متن تعهد نامه برای اشخاصی حقوقی و حقیقی که پیمان در دست اجرا دارند (متن ۱)
    متن تعهد نامه برای اشخاص حقوقی و حقیقی که پیمان در دست اجرا دارند (متن ۲)

    لیست تجهیزات ایمنی و حفاظت ایمنی و حفاظت فردی موجود در کارگاه که می بایست بر روی سربرگ شرکت ارائه شود .
    در صورتی که نیاز به داشتن کارشناس ایمنی طبق ماده ۹۳ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار باشد ، ارائه مدارک ذیل الزامی است :

    کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
    کپی برابر اصل قرارداد کارشناس ایمنی یا بهداشت کار
    کپی برابر اصل آخرین صورت جلسه کمیته حفاظت فنی و بهدشت کار

توجه  :

گواهینامه های آموزشی کارفرمایی و کارگری تنها حداکثر تا ۲ ماه پس از اعلام کانون به شرکت ها قابل دریافت از کانون میباشد در صورتی که از این زمان بگذرد و دریافت نگردد ، کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کاردستان تهران هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد .

هزینه های واریزی جهت شرکت در دوره های آموزشی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست از این رو خواهشمند است قبل از واریز هزینه ها از شرایط اطلاع کامل پیدا کنید


تاثیر نسبت فامیلی در ثبت شرکت سهامی

یکشنبه 4 شهریور 1397 09:40 ق.ظ

تمامی افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی می توانند در شرکت افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی عضو بوده و سهامدار باشند. لیکن، قانونگذار در ماده 147 به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص، اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است :
1). اشخاص مذکور در ماده 111 ( ل.ا.ق.ت)
2) مدیران و مدیر عامل شرکت
3) اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4)هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
لذا ، بازرسین نباید با اعضاء هیات مدیره دارای نسبت فامیلی بوده و از اقوام ایشان باشند. این امر باعث دقت هر چه بیشتر مدیر عامل و مدیران شرکت در رابطه با امور شرکت خواهد بود. از سویی دیگر، بازرسان نیز در انجام وظایفشان بدون هیچ وابستگی بهتر عمل خواهند نمود.

    وظایف بازرسان شرکت

به موجب قانون وظایف بازرسان شرکت به شرح ذیل است :
1.نظارت بر امور هیات مدیره
بازرس وظیفه دارد تا درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی بر خلاف واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهند. ( ماده 148 لایحه قانونی 1347 )
2. ماموریت بررسی حساب ها
به موجب قسمت اول ماده 148 لایحه اصلاحی 1347 ، بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند.بنابراین بازرس باید اعداد و ارقام موجود در حساب ها را بررسی نماید تا درست محاسبه شده باشد. بررسی اصالت اوراق و اسناد نیز بر عهده او می باشد.یعنی باید بررسی نماید تا مطالب غیر واقعی در اسناد نیامده باشد و یا اوراق مجعول در بین اسناد وجود نداشته باشد.
3. ماموریت اطلاع رسانی
چنانچه در حساب های تعیین شده در زمان ثبت شرکت تخلفی احراز شود ، بازرس مکلف است تا به مراجع قضایی اطلاع دهد.
4. بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران


وفق آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی، ثبت شرکت کشتیرانی مستلزم اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. به موجب این آیین نامه، شرکت نمایندگی کشتیرانی به شخص حقوقی ایرانی دارای مجوز فعالیت از سازمان گفته می شود که از طرف مالک کشتی یا خطوط کشتیرانی یا اجاره کننده یا هر شخصی که مجاز به اداره و بهره برداری کلی یا جزئی از کشتی است ، به فعالیت های مندرج در ماده 2 این فصل اشتغال می یابد.
شرایط عمومی مدیرعامل شرکت کشتیرانی:
1- تابعیت ایران
2- حداقل سن 25 سال
3-  انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم در صورت ضرورت
4- عدم اشتغال به كار در دستگاه های دولتی ، مؤسسات عمومی غیر دولتی و نیز شركت هایی كه بیش از پنجاه درصد از سرمایه یا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در سایر شرکت ها .
5- آشنایی به زبان انگلیسی.

شرایط حرفه ای مدیرعامل و مدیر شعبه /نمایندگی  :
الف- شرایط مدیرعامل :
مدیرعامل باید دارای مدرك تحصیلی لیسانس با چهار سال سابقه ، فوق دیپلم با شش سال و یا دیپلم با هشت سال سابقه كار مفید اجرایی در بخش عملیات كشتیرانی و یا نمایندگی كشتیرانی باشد .
تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای   مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد.
ب- شرایط مدیر شعبه/ نمایندگی :
مدیر شعبه/ نمایندگی باید دارای حداقل مدرك تحصیلی دیپلم و 2 سال سابقه كار مفید اجرایی در بخش عملیات کشتیرانی و یا نمایندگی کشتیرانی و آشنا به زبان انگلیسی باشد.
ج : نحوه احراز شرایط: به منظور احراز سابقه كار مفید ارائه یكی از مدارك ذیل ضروری است :

    تأییدیه یا حكم كارگزینی یا بازنشستگی صادر شده دستگاه های دولتی یا عمومی كه مبین سوابق مرتبط اجرایی در آن دستگاه ها باشد .
    روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت متقاضی به عنوان مدیرعامل موضوع این آیین نامه .
    تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی یا مناطق آزاد و ویژه مبنی بر اینكه متقاضی در شركت های موضوع این آیین نامه اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت نموده است .
    تأییدیه سابقه كار در خارج از كشور توسط سازمان های دولتی ، عمومی ، مراكز خصوصی معتبر در آن كشور با گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران.
    تطبیق شرایط و الزامات :

1-كلیه شركت ها اعم از شركت هایی كه قبل از تصویب این آیین نامه مجوز فعالیت دریافت نموده اند یا
شركت هایی كه بعداً مجوز دریافت خواهند نمود ، مكلفند به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از انجام وظایف و فعالیت های خود و كاركنان شان در اسكله ، اماكن و محوطه های بندری نسبت به سپردن تضمین به مبلغ پنجاه میلیون ریال اقدام نمایند .
2- دارا بودن دفتر مركزی مستقل با كاربری اداری برای انجام فعالیت .
3- دارا بودن دفتر شعبه/نمایندگی مستقل با كاربری اداری حداقل در یکی از بنادر مورد نظر برای انجام
فعالیت .
تبصره : شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه / نمایندگی نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان یا شعب/نمایندگی شرکت های همکار ، استفاده نمایند .
4-به منظور ساماندهی فعالیت شركت ها و ترغیب آنها به رعایت هر چه بهتر و بیشتر استانداردها و توجه به صلاحیت های تخصصی كاركنان و تجهیز امكانات ، سازمان نسبت به طبقه بندی شركت های موصوف براساس دستورالعملی كه با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری می رسد ، اقدام خواهد نمود . شركت ها مكلفند اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان قرار دهند .
5-شركت ها باید در سربرگ های مكاتباتی خود به فعالیت نمایندگی كشتیرانی نیز اشاره نمایند.
6-شركت ها موظفند تغییر مدیرعامل ، مدیر شعبه / نمایندگی ، اعضاء هیأت مدیره ، اساسنامه و هر گونه تغییر در نشانی مـركز اصلی ، شعب/نمایندگی و تلفن شركت را قبل از انجام مراحل ثبت به اطلاع سازمان رسانده و تأییدیه های لازم را اخذ نمایند .
7- شركت ها موظفند دارندگان امضای مجاز را رسماً به سازمان معرفی نمایند .
8-تغییر مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر شعبه/نمایندگی منوط به احراز شرایط مذكور در این
آیین نامه و اعلام به سازمان و تأیید آنها بر اساس ماده هشتم آیین نامه خواهد بود .
9- شركت ها موظفند در به كارگماری كاركنان خود نهایت دقت را در رعایت دستورالعمل های مربوطه خصوصاً از نظر شرایط عمومی و حرفه ای به كار برده و بر نحوه عملكرد آنها بطور مستمر نظارت مؤثر به عمل آورند .
10- مدیرعامل ، مدیر شعبه/نمایندگی و کاركنان عملیاتی شرکت موظفند بر اساس دستورالعمل سازمان کلیه دوره های آموزشی و توجیهی لازم را با موفقیت طی نمایند .
تبصره 1 : در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشاره را ضروری ندانند می بایست تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلایل و مستندات به اداره امور شرکت های سازمان و یا بنادر تابعه منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.
تبصره2 : نحوه ارزشیابی گواهینامه مؤسسات آموزشی ، چگونگی برگزاری آزمون كتبی ، عناوین و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

    صدور مجوز فعالیت :

صدور مجوز فعالیت در زمینه نمایندگی كشتیرانی منوط به احراز صلاحیت های مذكور در این آیین نامه و ارائه اساسنامه و مدارك ثبت و آخرین روزنامه رسمی كه مبین صلاحیت شرکت در زمینه فعالیت نمایندگی كشتیرانی باشد ، خواهد بود .
تبصره 1 : قبل از اعطاء مجوز فعالیت به منظور رعایت مقررات داخلی و مفاد آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (ISPS-CODE ) مراتب از دفتر مركزی حراست سازمان و اداره حراست بنادر تابعه در مورد تایید مدیرعامل ، اعضاء هیأت مدیره و مدیر شعبه/نمایندگی شركت های موضوع این آیین نامه استعلام می شود.
تبصره 2 : در صورت عدم تأیید صلاحیت مدیران شركت ، سازمان تكلیفی به منظور صدور مجوز فعالیت نمایندگی كشتیرانی نخواهد داشت . حراست سازمان یا اداره حراست بنادر تابعه مكلفند ظرف یك ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه حراست سازمان یا اداره حراست بنادر تابعه به علت مفتوح بودن پرونده مدیران شركت های موضوع این آیین نامه در مراجع قضائی ، نظارتی و سایر مراجع قانونی ، قادر به ارائه پاسخ قطعی نباشند تا تعیین تكلیف نهایی پرونده ، از صدور مجوز فعالیت خودداری خواهد شد .
تبصره 3 : مرجع تشخیص کمی و کیفی صلاحیت و تجربه کارکنان ، تجهیزات عملیاتی ، وسایل ایمنی و سایر موارد مربوط به امکانات شرکت های موضوع این آیین نامه ، سازمان خواهد بود .
تبصره 4 : شرکت های موضوع این آیین نامه رأساً نسبت به بازاریابی و عقد قراردادهای مربوطه
اقدام می نمایند و سازمان هیچ گونه تعهد و مسوولیتی در این زمینه ندارد .

    مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی عبارتند از :

* اصل اساسنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل شرکتنامه که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل اظهارنامه ( تقاضانامه ) که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
*اصل صورتجلسه مجمع عمومی که تمامی صفحات آن توسط تمامی سهامداران شرکت امضا شده باشد. ( 2 نسخه )
* اصل صورتجلسه هیات مدیره، در صورت داشتن هیات مدیره ( 2 نسخه )

    وظایف شرکت های کشتیرانی

1- انجام امور مربوط به ورود ،  خروج و پاس كشتی ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر ، درخواست ورود و خروج ، لیست جابجایی پرسنل كشتی ها ،  ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق ، عوارض و هزینه های بندری متعلق به كشتی حسب مقررات مربوطه و تسویه حساب.
2- تدارك خدمات مورد نیاز كشتی و كاركنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده های آن.
3- انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه ، بارگیری ، بارشماری و تحویل و تحول كالا ،كانتینر و مسافرحسب مورد از طریق اشخاص دارای مجوز فعالیت از سازمان .
4- انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تكمیل اسناد محموله های وارده و یا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشریفات گمركی از جمله تنظیم صورت جلسات كسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفست .
5- اخذ كرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به كشتی ، كانتینر یا محموله و مسافر به نمایندگی از طرف کشتیرانی مربوطه .
6- بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه كشتیرانی مربوطه .
7- انجام تشریفات ترانزیت كالا اعم از ترانزیت داخلی ، خارجی و فعالیت های كارگزاری در مورد محمولاتی كه مقصد آن بندر ورودی نبوده و دارای مقصد داخلی و یا خارجی مشخص دیگری باشد.
دیگری باشد .  
8- رعایت موافقت نامه های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه .
9- اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان.
10- اعلام كتبی عضویت در انجمن های صنفی و یا اتحادیه های منطقه ای به سازمان.
11- اعزام کارکنان برای طی دوره های آموزشی مرتبط .
12- استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور  تسهیل در انجام وظایف مقرر .
13- شرکت های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهی نمایند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می باشند .
14- رعایت کلیه قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ، گمرك ، محیط زیست ،
مناطق ویژه اقتصادی – بندری ، مناطق آزاد تجاری و سایر مراجع ذیربط در زمینه مورد فعالیت .
15- سایر فعالیت هایی كه به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شركت نمایندگی كشتیرانی انجام می گردد .

    چند نکته :

1. شركت هایی كه وضعیت آنها با این آیین نامه مطابقت ندارد ، موظفند حداكثر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این آیـین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.در غیر این صورت مجاز به فعالیت  نمی باشند.
2.مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام است و تمدید آن منوط به احراز شرایط مندرج در این
آیین نامه خواهد بود .
تبصره 1 : شرکت هایی که فعال می باشند و به صورت سالیانه گزارش فعالیت خود را به امور شرکت ها ارائه می نمایند نیاز به تمدید مجدد مجوز فعالیت ندارند .
تبصره2 : در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت سال دوم ، امور شرکت ها نسبت به صدور تذکر کتبی به  شرکت اقدام می نماید .
تبصره3: در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت در پایان سال سوم سازمان نسبت به لغو مجوز فعالیت اقدام
می نماید . 


همان طور که در مقالات پیشین گفتیم شرکت تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شود.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند.از یک طرف، اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون، برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد، امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد.
تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی، تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد. به طور کلی وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :
" افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت "

    وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در رابطه با  تغییرات اساسنامه

در صورتی که تغییرات در اساسنامه به اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت خللی وارد نکند، مجمع عمومی فوق العاده اختیار کامل دارد که در اساسنامه شرکت با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی تغییراتی بدهد . ( مواد 83 و 84 و 85 ل. ا. ق. ت)
یکی از استثنائات اصل مذکور غیر قابل تغییر بودن تابعیت شرکت می باشد که چون اعطای تابعیت یا سلب آن علی الاصول از جمله اختیارات دولت می باشد لیکن اگر شرکتی مرکز اصلی خود را به کشور دیگری انتقال دهد در این صورت قهراَ شرکت تابعیت آن کشور را کسب می نماید.
امروزه دولت ها در نقل و انتقال بین المللی مرکز اصلی شرکت ها نرمش به خرج داده و با انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر به شرکت ها اجازه می دهند که تحت شرایطی تابعیت کشور خارجی را با حفظ تابعیت کشور اصلی کسب نمایند.
با صراحت ماده 94 (ل. ا. ق. ت) هیچ مجمعی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. بدیهی است چنانچه برخلاف این ماده اتخاذ تصمیم بنماید ، ضمانت اجرایی آن بطلان تصمیم متخذه خواهد بود.
استثناء دیگر ، منع افزایش تعهدات صاحبان سهام می باشد که مجمع عمومی فوق العاده حق ندارد با اکثریت مقرر تعهدات سهامداران را افزایش دهد و این به خاطر رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران و آزادی قرارداد ها است .

    ثبت تغییرات اساسنامه

نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.هیچ گونه تشریفات دیگری، مانند درج مراتب در روزنامه، یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن – آن طور که در حقوق فرانسه لازم است- ضروری نیست.کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه را ثبت نمایند.


آگاهی از موازین و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

سه شنبه 23 مرداد 1397 12:14 ب.ظ

شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را چنین تعریف کرده است :

" شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
اگرچه واژه تاسیس و تشکیل را در عرف هم معنا می دانیم اما تاسیس به مجموعه اعمال برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت گفته می شود.
انجام امور اجرایی تاسیس شرکت ، قبل از ایجاد شخصیت حقوقی بر عهده موسسین می باشد. موسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود و سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی، اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند و موسس می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود : 1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس
در شرکت سهامی خاص، فروش سهام به عموم مردم انجام نمی شود و مدارک مستقیماَ برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال می شود.

    مرحله اول تاسیس : تهیه مدارک

الف: گواهی نامه بانکی
ب: اظهارنامه
ج: طرح اساسنامه
د: طرح اعلامیه پذیره نویسی
به موجب ماده 6 لایحه، موسسین باید در بانک، حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس افتتاح نموده و حداقل 20 درصد از کل سرمایه شرکت را تعهد نموده و حداقل 35% از مبلغ تعهد شده ( نه کل سرمایه شرکت ) را به صورت نقدی پرداخت کنند، زیرا در شرکت سهامی عام مبلغی از سرمایه باید توسط موسسین و مابقی توسط عموم مردم تامین شود. سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم و رسید دریافت کنند.

    تاسیس سهامی عام : ( تکمیل فرایند تاسیس )

به موجب ماده 16 لایحه ، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :
1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35% از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است.
2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان و اعلام آن
3. دعوت از مجمع عمومی موسس
به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :
- رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )
- شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت از مجمع عمومی عادی یا سالیانه
به موجب ماده 18 لایحه ، پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3  مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :
1. اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3. اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار ، اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.


ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

سه شنبه 23 مرداد 1397 12:12 ب.ظ

اگر طرح صنعتی ثبت شده با تعریفی که قانونگذار از طرح صنعتی ارائه داده است مطابقت نداشته باشد، بدین توضیح که طرح صرفاَ جنبه کارکردی و فنی داشته باشد یا اگر طرح صنعتی ثبت شده مغایرت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی داشته باشد و یا طرح فاقد شرایط جدید یا اصیل بودن باشد و یا با حقوق شخص ثالث در تعارض باشد، حسب درخواست ذینفع که می تواند رقبای تجاری طراح باشد، دادگاه گواهینامه طرح صنعتی ثبت شده را مورد ابطال قرار می دهد.
حکم دادگاه در رابطه با ابطال جزئی یا کلی در اکثر قوانین کشورها دارای اثر قهقرایی است و اثر آن به زمان ثبت طرح صنعتی بر می گردد.
با قطعی شدن حکم دادگاه مبنی بر ابطال طرح صنعتی ثبت شده، مراتب به مرجع ثبت اعلام و مرجع یاد شده نسبت به ثبت آن اقدام و در اسرع وقت مبادرت به انتشار آن می نماید.
در قانون مصوب 1386 و در ماده 29 آن، موارد ابطال ثبت طرح صنعتی پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 29 قانون، هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست و یا یکی از شروط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است . در مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است :
ماده 20 : از نظر این قانون، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
ماده 21 : طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای یا بر حسب مورد قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
بر اساس قسمت اخیر ماده 18 قانون مصوب 1386، هر گواهینامه طرح صنعتی که باطل شده باشد، از تاریخ ثبت طرح باطل تلقی می شود. رای نهای دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت منتشر می کند.
لذا، با توجه به ماده 103 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر ذی نفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ، ابطال طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده، دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم ذیل باشد :
1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛
2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛
3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .
بر اساس ماده 104 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، هر گاه ثبت طرح صنعتی باطل شود؛ از تاریخ ثبت ، باطل تلقی می شود. رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند. محکوم له می تواند مخارج مزبور را جزء خسارات از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل را ضروری می داند :
1- هر گاه در ثبت طرح صنعتی رعایت قوانین نشده باشد، با درخواست ذینفع موضوع قابل طرح در دادگاه است و دادگاه می تواند حکم به ابطال ثبت طرح صنعتی بدهد.
2- در قانون از ذینفع تعریفی به عمل نیامده است.
3- ابطال طرح صنعتی به موجب حکم دادگاه می تواند نسبت به کل طرح یا قسمتی از آن باشد.
4- بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال ثبت طرح صنعتی، مراتب به مرجع ثبت ابلاغ و مرجع ثبت آن را ثبت و به هزینه محکوم له در روزنامه رسمی منتشر می نماید.
5- حکم قطعی صادره در رابطه با ابطال ثبت طرح صنعتی دارای اثر قهقرایی است ؛ بدین توضیح که هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود. 


برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند.
هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکت تجاری که اسم خود را در دفاتر  ثبت تجاری و اظهارنامه تنظیم می نماید مکلف به رعایت امور ذیل می باشد :
1- در سرلوحه کاغذهای تجاری و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که مورد استفاده وی می باشد عنوان تجاری و شماره ثبت دفتر را قید نماید.
2- هر گونه تغییر و تبدیلی که در مفاد بندهای اظهارنامه بندهای اظهارنامه به عمل آید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجاری محل ارسال دارد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود.
3- در صورتی که دچار توقف یا انحلال گردد نیز به همین ترتیب باید اقدام نماید.
4- در صورتی که مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و یا تجارتخانه و یا بنگاه تغییر یابد بایستی چگونگی آن به متصدی دفتر ثبت تجاری اعلام شود تا آن تغییرات را در سوابق درج نماید و گواهی مربوط به اطلاعات لازم را به اظهارکننده تسلیم دارد تا بتواند آن را در دفتر ثبت تجاری جدید ثبت کند.
5- در صورت فوت تاجر یا رئیس بنگاه یا مدیر شرکت، قائم مقام او مکلف است حداکثر تا مدت شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجاری اطلاع دهد.
6- قائم مقام مزبور باید وضعیت شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه را نیز مشخص نماید که پس از فوت تاجر یا رئیس بنگاه هیئت مدیره چه تصمیماتی اتخاذ نموده است. به این معنی که آیا شرکت برچیده شده است یا این که عملیات وسیله و ارث یا قائم مقام قانونی آن ها تعقیب می شود.
7- در صورت ادامه فعالیت، قائم مقام متوفی باید در دفتر ثبت تجاری محل حضور یابد و اطلاعات لازم را جهت درج در اظهارنامه در اختیار متصدی دفتر قرار دهد.
8- پس از این اقدامات متصدی دفتر ثبت تجاری ضمن ثبت تغییرات جدید یک نسخه از اظهارنامه را که حاوی تغییرات است به اظهارکننده و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد نمود.
9- نظارت بر اجرای این موارد در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت محل می باشد.
10- لازم به توضیح است که برابر بند ه تبصره قانون بودجه سال 1363 کل کشور حق الثبت و پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت به استثنای بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری دویست ریال کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت بکصد صفحه دویست ریال محاسبه می شود و برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 73 هر صد صفحه به مبلغ ( 3500 ) ریال افزایش یافته است. 


استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:33 ق.ظ

مبحث اول استقلال شخصیت حقوقی شرکت
شخصیت حقوقی شرکت سهامی، چون هر شرکت دیگری، مستقل از شخصیت شرکاست؛ با این تفاوت که استقلال شخصیت حقوقی آن از شخصیت شرکا، بیشتر از شرکتهای دیگر است. در واقع، اگر در شرکتهای دیگر، به ویژه شرکتهای اشخاص، حوادثی که برای شرکا اتفاق می افتد در حیات شرکت مؤثر است، در شرکت سهامی وضع به گونه دیگری است؛  برای مثال فوت یا حجر شرکا، که در شرکت تضامنی به انحلال احتمالی شرکت منجر می شود، در موجودیت شرکت سهامی تأثیر ندارد.
استقلال شخصیت حقوقی شرکت سهامی موجب قدرت آن در مقابل شرکا، به ویژه شرکا اقلیت، است و در بیشتر موارد  تصمیم  شرکا در سرنوشت شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای ندارند؛  نتیجه آنکه شرکت سهامی از حیث نام، مرکز (اقامتگاه)، تابعیت و سرمایه ویژگیهایی دارد که آن را از شرکتهای دیگر ممتاز می سازد.


قواعد تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

یکشنبه 14 مرداد 1397 11:32 ق.ظ

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت تضامنی مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت را تشکیل می دهند. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن با یک یا چند شریک با مسئولیت محدود با هم شرکت واحدی را تاسیس می کنند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد ، و نمی خواهد قرض کند، یا دارندگان طرح های صنعتی یا تحصیل کنندگان موافقت های اصولی، ممکن است برای تاسیس کارخانه پول کافی نداشته باشند، شراکت با سرمایه داران احساس می کنند، در چنین مواقعی تجار، چند شریک در شرکت خود وارد می کنند، و مسئولیت آن ها را محدود می سازند و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می کنند و به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. این گونه شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند :
1. شرکت های مختلط غیرسهامی
2. شرکت های مختلط سهامی

    تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ، ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.

    ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی با تنظیم و امضای قرارداد شرکت یا شرکت نامه ، حداقل میان دو شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. برای تشکیل شرکت تنظیم اساسنامه جداگانه لازم نیست، ولی مانع قانونی وجود ندارد که شرکا علاوه بر شرکت نامه ، اساسنامه نیز تنظیم کنند. در شرکت نامه حدود مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا قید می شود. در شرکت نامه باید اسامی شریک یا شرکا ضامن و مدیران شرکت قید گردد و بعد از ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها که در حکم دفتر اسناد رسمی است ، خلاصه ای از شرکت نامه در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج می گردد.
به موجب ماده 150 قانون تجارت : ” در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند “. پس شرکای با مسئولیت محدود باید تلاش کنند که شرکت هر چه زودتر به ثبت برسد تا دچار مسئولیت تضامنی نگردد.
نام شرکای با مسئولیت محدود نباید در اسم شرکت قید شود. چون این عمل باعث می شود که شریک با مسئولیت محدود نیز مسئولیت تضامنی پیدا کند. این قاعده برای این وضع شده است که شرکا در مقابل طلبکاران ، تمهیداتی به کار نبرند که آن ها تصور کنند شریک با مسئولیت محدود دارای مسئولیت تضامنی است و در نتیجه به اعتبار شخصیت او با شرکت معامله ای انجام دهند.
برعکس، لازم نیست که نام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.
قانون تجارت ، برای تشکیل سرمایه حداقلی معین نکرده است. بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. چه شرکت دارای شریک ضامن است تا ریال آخر دارایی خود ، مسئول پرداخت دیون شرکت است. از این رو، شریک ضامن می تواند تنها فعالیت خود را به شرکت بیاورد.


  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو